Verklaring inzake gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Het is voor ons erg belangrijk te voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze verklaring over gegevensbescherming geven we u als gebruiker van onze website informatie over de aard, het toepassingsgebied en het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft als een ‘betrokkene’ binnen de betekenis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De vermelde informatie is in overeenstemming met artikel 13 van de AVG. Er vindt geen verwerking plaats van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zijn verkregen (artikel 14 van de AVG)

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De website en de services die worden aangeboden, worden beheerd door

London EV Company Ltd.
Li Close, Ansty Park, Coventry
Londen CV7 9RF
VK

Telefoonnummer: +44 (0)2476572000
E-mail: moc.cvel@noitpecer
Website: www.levc.com

Directeur: Jörg Hofmann

(hierna te noemen ‘LEVC’).

2. Algemeen

Bij de ontwikkeling van deze website hebben we ons ten doel gesteld zo min mogelijk gegevens van u te verzamelen. In principe is het mogelijk onze website te bezoeken zonder enige persoonsgegevens te geven. We verwerken alleen gegevens wanneer u besluit bepaalde services (bijv. ons online contactformulier of toestemming voor het gebruik van statistische cookies) te gebruiken. In dat geval zorgen we er altijd voor uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig een rechtsgrond. We voldoen aan de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de van toepassing zijnde landelijke bepalingen.

3. Definitie

De termen die in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden gebruikt, hebben de onderstaande betekenis overeenkomstig de AVG.

‘Persoonsgegevens’: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna genoemd ‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

‘Verwerking’: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

‘Beperken van de verwerking’: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

‘Pseudonimisering’: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking volgens het recht van de Europese Unie of van een lidstaat worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

‘Verwerker’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

‘Ontvanger’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het recht van de Europese Unie of van een lidstaat gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

‘Derde’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

‘Toestemming’ van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

4. Toestemmingsverklaring voor het online contactformulier

Als u ons online formulier wilt gebruiken om contact met ons op te nemen, dient u toestemming te geven dat wij de persoonsgegevens die u in deze context aan ons doorgeeft, verzamelen en verwerken zodat wij uw verzoek kunnen inwilligen. U geeft uw toestemming door een selectievakje aan te vinken voordat u uw verzoek verzendt. U kunt uw toestemming voor toekomstig gebruik en toekomstige verwerking op elk moment intrekken door ons hierover een bericht te sturen. Als u uw toestemming intrekt, kunt u onze service echter niet meer gebruiken. Als u uw toestemming wilt intrekken, stuurt u een bericht naar e-mailadres moc.cvel@noitpeceR.eciffOdaeH met vermelding van uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

5. Doel van gebruik en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om serviceaanbiedingen te vormen of uit te voeren, worden verwerkt op basis van de rechtsgrond in artikel 6 (1) (b) van de AVG. Verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de nakoming van onze rechtmatige belangen wordt uitgevoerd op basis van de rechtsgrond in artikel 6 (1) (f) van de AVG. Indien uw persoonsgegevens voor het genoemde doel met uw toestemming worden verwerkt, is dit gebaseerd op artikel 6 (1) (a) van de AVG. Indien wij een externe serviceaanbieder gebruiken binnen het toepassingsgebied van het kader van de verwerking, dan wordt de verwerking uitgevoerd op basis van de rechtsgrond in artikel 28 van de AVG. We verwerken en gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor de hieronder vermelde doelen.

Doel van gegevensverwerking Grondslag van gegevensverwerking
Contact met de betrokkene en alle bijbehorende correspondentie Gebaseerd op rechtmatige belangen
Verwerking van uw aanvraag en levering van verdere door u verzochte adviezen, indien van toepassing Gebaseerd op uw toestemming
Zorgen dat onze website op effectieve en aantrekkelijke wijze aan u wordt gepresenteerd (bijvoorbeeld door middel van anonieme analyse) Gebaseerd op rechtmatige belangen
Technische uitvoering van onze website Gebaseerd op rechtmatige belangen

6. Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Voor het online contactformulier verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer u deze vrijwillig en met uw medeweten aan ons verstrekt.

Voor het beschikbare online formulier zijn dit de volgende gegevens:

 • Voornaam*
 • Achternaam*
 • Bedrijfsnaam*
 • Type bedrijf
 • Omvang wagenpark*
 • E-mailadres*
 • Contactnummer*
 • Postcode*
 • Filiaal/locatie van uw voorkeur*
 • Gegevens van bedrijf*
 • Bericht
 • Voertuigen waarin u geïnteresseerd bent
 • Services waarin u geïnteresseerd bent
 • Opmerkingen en vragen
 • Contactmethoden (telefoon, e-mail, sms, post)

Verplichte velden zijn aangegeven met *.

De persoonsgegevens die hierboven zijn vermeld en die u ons verstrekt en de inhoud hiervan blijven exclusief in handen van ons en onze serviceproviders Palmer Hargreaves GmbH, Salesforce en Telekom Deutschland GmbH. Uw gegevens worden uitsluitend door ons opgeslagen en verwerkt voor het doel zoals uiteengezet in punt 5 hierboven. Voor gebruik voor een ander doel dan het vermelde doel is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Dat geldt tevens voor de overdracht en verzending van uw gegevens aan derden. NB: De informatie die u per e-mail aan ons stuurt, is tijdens verzending niet versleuteld. Er bestaat daarom een risico dat deze gegevens door onbevoegde personen kan worden onderschept en gebruikt.

7. Algemene logbestanden

De webserver registreert tijdelijke logbestanden met daarin de verbindingsgegevens van de computer die het verzoek verzendt (IP-adres), de pagina’s van onze website die u bezoekt, gegevens over en tijdsduur van uw bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het gebruikte type besturingssysteem, de website die u eerder heeft bezocht en de opgehaalde informatie. Het technisch beheer van de website en anonieme statistische maatregelen maken een evaluatie van de toegang tot onze aanbiedingen mogelijk, evenals een evaluatie waarvan het doel is de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren om een optimaal beveiligingsniveau te bieden voor de gegevens die we verwerken. De gegevens in de logbestanden van de server worden afzonderlijk van de door u geleverde persoonsgegevens bewaard. Tenzij er wettelijke verplichtingen bestaan voor het bewaren van gegevens, wordt uw IP-adres 28 dagen nadat u onze website heeft verlaten, gewist of anoniem gemaakt.

8. Cookies

Gebruik van cookies

Onze website verzamelt en slaat informatie op door gebruik te maken van zogenaamde cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw gegevensdrager worden opgeslagen en waarmee specifieke instellingen van en informatie over uw browser worden opgeslagen en uitgewisseld met ons systeem. In het algemeen bevat een cookie de naam van het domein dat de cookiegegevens stuurt, informatie over de ouderdom van de cookie en een alfanumerieke identificatie.

Waarom gebruiken we cookies?

Aan de hand van cookies kan ons systeem het apparaat van de gebruiker herkennen en eventuele voorinstellingen onmiddellijk beschikbaar maken. Zodra een gebruiker ons platform opent, wordt er een cookie naar de vaste schijf van de computer van de gebruiker gestuurd. Cookies stellen ons in staat onze website te verbeteren en u een nog betere, aangepaste service te leveren. Ook herkennen we uw computer of (mobiele) apparaat wanneer u terugkeert naar onze website en kunnen we

– informatie over uw voorkeursactiviteiten op de website opslaan en onze website aanpassen aan uw interesses, en
– uw verzoeken sneller verwerken.

We werken samen met derden die ons helpen onze internetaanbieding en website interessanter te maken voor u. Om deze reden worden er tevens cookies van deze externe bedrijven (derden-aanbieders) op uw vaste schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden automatisch na een vooraf bepaalde tijd verwijderd.

Hieronder, of in het toestemmingsbeheer van deze website, vindt u een lijst met gedetailleerde informatie over de cookies die wij hebben ingesteld.

Kan ik het gebruik van cookies zelf bepalen?

U kunt hier uw cookie-instellingen wijzigen.

9. Integratie van services en content van derden

Onze website gebruikt services en content van andere leveranciers. Deze gegevens kunnen alleen worden opgehaald en weergegeven in de browser van de gebruiker als het IP-adres wordt overgedragen. Dat betekent dat de provider (hierna genoemd ‘derde’) het IP-adres van de gebruiker kent.
We hebben geen enkele invloed op het wel dan niet opslaan van het IP-adres, zelfs als we alleen externe providers gebruiken die het IP-adres uitsluitend nodig hebben om content te leveren. In dat geval dient dat proces o.a. voor statistische doeleinden. Zodra we weten dat het IP-adres is opgeslagen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Gebruik van Google Tag Manager

Onze website gebruikt Google Tag Manager. Met deze service kunnen website-tags via een interface worden beheerd. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dat betekent het volgende: Er worden geen cookies gebruikt en geen persoonsgegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags die op hun beurt wellicht gegevens verzamelen. Google Tag Manager opent deze gegevens niet. Als tracking tags op domein- of cookieniveau worden gedeactiveerd, blijft deze deactivering van kracht voor alle tracking tags mits deze tracking tags met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. De verklaring van Google inzake gegevensbescherming vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

Gebruik van YouTube

Voor de integratie en weergave van video’s gebruikt onze website plugins van YouTube, dat wordt geleverd door Google. De videoportal wordt onderhouden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, V.S.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plugin wordt geopend, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Zo weet YouTube dus welke pagina’s u heeft bezocht. YouTube kan uw browse-gewoonten rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen wanneer u bent ingelogd bij uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen bij uw YouTube-account. We gebruiken YouTube om een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen te leveren. Dat is een rechtmatig belang op basis van artikel 6 (1) (f) van de AVG. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door YouTube vindt u in hun verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

Gebruik van Google Analytics

Onze website gebruikt functies van de service voor webanalyse van Google Analytics. De leverancier van deze service voor webanalyse is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.

Google Analytics gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd Met gebruik van cookies wordt informatie over uw gebruik van onze website gegenereerd en verzonden naar en opgeslagen op een Google-server. De server bevindt zich in het algemeen in de V.S.

De instelling van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6 (1) (f) van de AVG. Als eigenaar van deze website hebben we een rechtmatig belang in de analyse van gebruikersgedrag om onze website, en eventueel de advertenties, te optimaliseren.

We gebruiken Google Analytics samen met de functie voor anonimisering van IP. Het garandeert dat Google uw IP-adres afkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten in de Europese Economische Ruimte vermeld in het contract van de overeenkomst, voordat deze informatie naar de V.S. wordt verzonden. Er kunnen uitzonderingen zijn waarbij Google het volledige IP-adres naar een server in de V.S. stuurt en daar afkort. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van onze website te analyseren, rapporten te genereren over website-activiteiten en andere services voor ons uit te voeren met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het IP-adres dat wordt verzonden door Google Analytics wordt niet met enige andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt uw browser zodanig instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Dat kan de functionaliteit van onze website echter beperken. U kunt ook voorkomen dat er gegevens over uw gebruik van de website, met inbegrip van uw IP-adres, worden verzameld en verwerkt door Google. U doet dat door de browser-plugin in deze link te downloaden en te instaleren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Onze website gebruikt de functie ‘Demografie en interesses’ van Google Analytics. Hiermee kunnen bijvoorbeeld rapporten worden gemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van website-bezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesse gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk moment uitzetten. U doet dit met gebruik van de weergave-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens via Google Analytics in het algemeen te weigeren, zoals beschreven in ‘Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens’.

De verklaring van Google inzake gegevensbescherming vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
Gebruik van Google Ads en ‘Conversies bijhouden’ van Google
Onze website gebruikt Google Ads. De provider van deze service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.

Google Ads is een programma voor online advertenties. Bij gebruik van het online advertentieprogramma houden we conversies bij. Nadat er op een advertentie is geklikt die Google op de websitepagina heeft geplaatst, wordt er een cookie ingesteld om conversies bij te houden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. De cookies van Google Ads vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers te identificeren. Uit de cookie kunnen Google en wij zien dat u op een advertentie heeft geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. De opslag van ‘conversiecookies’ is gebaseerd op artikel 6 (1) (f) van de AVG. Als eigenaar van de website hebben we een rechtmatig belang bij de analyse van gebruikersgedrag om onze website, en eventueel de advertenties, te optimaliseren.

Elke klant van Google Ads krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd via websites van Google Ads-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om statistieken over conversies van Google Ads-klanten te maken met gebruik van ‘conversies bijhouden’. Google Ads-klanten ontvangen informatie over hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina’s met een tag voor ‘conversies bijhouden’. Google Ads-klanten ontvangen echter geen persoonlijke gegevens op basis waarvan gebruikers kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan deze tracering, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. De conversiecookie moet worden uitgeschakeld in de browserinstellingen van de gebruiker. Uw activiteiten worden dan niet meer opgenomen in de statistieken over conversie-activiteiten.

Informatie over Google Ads en ‘Conversies bijhouden’ van Google vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=nl

De wijze waarop cookies in moderne browsers worden ingesteld, beperkt of geweigerd, kunt u hier beheren: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
De functionaliteit van onze website kan worden beperkt wanneer cookies worden uitgezet.

Gebruik van Google Maps (geïntegreerd)

Wij maken gebruik van de wegenkaartservice Google Maps om locaties van LEVC-dealers weer te geven. Google Maps is een service van Google Ireland Limited waarmee een wegenkaart op onze website wordt weergegeven.
Wanneer u deze content op onze website bekijkt, maakt u een verbinding met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent worden overgedragen. Als u een Google-account hebt, is het mogelijk dat het gebruik van Google Maps wordt gekoppeld aan uw account en dat er meer gegevens worden verzameld. Hierop hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij bij gebruik van Google Maps niet garanderen dat uw gegevens alleen worden verwerkt om de veiligheid en functionaliteit van Google Maps te waarborgen.
Het gebruik van Google Maps is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6 (1) (a) van de AVG, die u hebt verleend via de toestemmingsfunctie voor deze website of die u via een overlay op het betreffende gedeelte van de wegenkaart kunt geven.
Wij hebben geen invloed op de werkelijke opslagduur van de verwerkte gegevens; deze wordt bepaald door Google Ireland Limited.
De servers van Google bevinden zich in datacentrums over de hele wereld, maar de meeste servers bevinden zich in de VS. Daarom worden uw gegevens ook steeds meer opgeslagen in de VS. Hier kunt u nalezen waar de datacentrums van Google zich precies bevinden: https://www.google.com/intl/eng/about/datacenters/locations/
Meer informatie vindt u in de gegevensbeveiligingsverklaring van Google voor Google Maps: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gebruik van de LinkedIn Insight-tag

Met de LinkedIn Insight-tag van LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Californië, V.S., worden doelgroepen gemaakt, bezoekersgroepen van onze online aanbieding gesegmenteerd, en conversiepercentages bepaald en vervolgens geoptimaliseerd. Dat gebeurt met name wanneer u een actie uitvoert met een advertentie die we met LinkedIn Corporation hebben geplaatst. LinkedIn Corporation levert hiervoor retargeting van websitebezoekers om getargete advertenties weer te geven buiten onze website.

De LinkedIn Insight-tag verzamelt informatie over bezoekers van onze website, waaronder de URL, verwijzende URL, het IP-adres, het apparaat- en de browserkenmerken (user agent), en een tijdstempel. Op basis van deze gegevens worden anonieme rapporten over websitebezoekers en de prestaties van de advertentie gemaakt.

We verwerken uw gegevens van de LinkedIn Insight-tag om onze website te verbeteren en voor marketingdoeleinden, op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 (1) (a) van de AVG.

Wij hebben geen invloed op de concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens; dat wordt bepaald door LinkedIn Corporation. Meer informatie over de LinkedIn Insight-tag is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?

Gebruik van Salesforce Pardot

Wij hebben Salesforce Pardot geïntegreerd in onze website. Salesforce Pardot is een service van Salesforce.com, Inc. waarmee anonieme websitebezoekers worden geïdentificeerd, volledige contactgegevens worden geleverd en inzicht in de bezoekgegevens wordt geboden. Salesforce Pardot maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologie om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Onder andere maakt Salesforce Pardot ons duidelijk welke bedrijven onze website hebben bezocht en volgt het uw gedrag op onze website, inclusief de pagina’s die u hebt bezocht en bekeken en de tijd die u op de website hebt doorgebracht. Salesforce Pardot verzamelt en verwerkt gegevens over bedrijven, waaronder de bedrijfsnaam, het telefoonnummer en adres, het webadres, de branche, het bedrijfsprofiel, de omzet en belangrijke werknemers op LinkedIn.

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Salesforce Pardot om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming volgens artikel (6) (1) (a) van de AVG, die u hebt verleend via het toestemmingsbeheer voor deze website.

Wij hebben geen invloed op de concrete opslagduur van de verwerkte gegevens; deze wordt bepaald door Salesforce.com, Inc. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Salesforce Pardot: https://www.salesforce.com/company/privacy

Social media

U vindt ons op de volgende platformen en sociale netwerken:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Google/YouTube
 • Twitter

Bij gebruik van sociale netwerken worden gegevens verwerkt buiten de Europese Unie (EU) en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Niet alle landen buiten de EU garanderen hetzelfde niveau van gegevensbeveiliging te leveren dat van toepassing is binnen de EU. In deze context kunnen er risico’s zijn voor u als gebruiker wanneer de overgedragen gegevens worden verwerkt in zogenaamde derde landen die geen passend beschermingsniveau bieden. Dat maakt bekrachtiging van de huidige rechten van gebruikers moeilijk. Bovendien kan het gebeuren dat de provider in het derde land uw gegevens verwerkt, maar niet in uw belang.

De doelen van verwerking die worden gevolgd door sociale netwerken, wijken gewoonlijk af van onze doelen. De gegevens die u in sociale netwerken opgeeft, worden in veel gevallen verwerkt voor het doel van marktonderzoek, om te adverteren en om gebruikersprofielen te maken voor gepersonaliseerde advertenties (zoals Facebook, Google, Instagram enz.).

Hiervoor worden cookies gebruikt die het gebruikersgedrag registreren en profilering van gebruikers mogelijk maken. Een lijst van de doelen voor verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de betreffende providers. U kunt tot op bepaalde hoogte profilering beperken door de instellingen in uw gebruikersaccount te wijzigen. Raadpleeg de verklaringen inzake gegevensbescherming van de betreffende provider voor verdere instructies.

Dat is van toepassing op de volgende gegevens:

– Registratiegegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres
– Profielinformatie, zoals voornaam en achternaam, telefoonnummer en afbeelding
– Logbestandinformatie, zoals webverzoek, IP-adres, browsertype, bestemmingspagina, bezochte pagina’s
– Apparaat-ID
– Metadata, zoals hashtags, geotags, opmerkingen

De verwerking van uw persoonsgegevens voor de vermelde doelen is gebaseerd op ons rechtmatige belang voor beheer en communicatie om een informatie- en communicatiekanaal te bieden overeenkomstig artikel 6 (1) (f) van de AVG. Indien u de betreffende provider van het sociale netwerk uw toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, is de grondslag van de verwerking gebaseerd op artikel 6 (1) (a) van de AVG en artikel 7 van de AVG.

Vanwege het feit dat de gegevensverwerking wordt uitgevoerd door de provider van het sociale netwerk, zijn de mogelijkheden voor ons om toegang tot uw gegevens te krijgen, beperkt. Uitsluitend de provider van het sociale netwerk heeft het recht op toegang tot al uw gegevens. Daarom kan alleen die provider maatregelen nemen en implementeren voor uitoefening van uw rechten als gebruiker (recht op inzage, vergetelheid, bezwaar enz.). De meest effectieve manier om de betreffende rechten op te eisen, is daarom om dit rechtstreeks via de betreffende provider te doen.

Bovendien kunt u op mobiele apparaten de toegang van services tot uw contact- en agendagegevens, foto’s, locatiegegevens enzovoort beperken door de instellingen op uw apparaat te wijzigen. Dat is echter afhankelijk van welk besturingssysteem u gebruikt.

Wij verzamelen en verwerken geen gegevens over uw gebruik van de services. Indien we echter zelf uw posts delen, op uw posts reageren of posts maken waarin naar uw profiel wordt verwezen, wordt de informatie die u in uw sociale netwerk heeft opgegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw (gebruikers)naam en de content die openbaar is gemaakt in uw account, verwerkt in zoverre dat deze informatie in onze aanbieding kan worden geïntegreerd en openbaar toegankelijk is voor onze volgers.

Als u hulp nodig heeft bij deze kwestie kunt u gerust contact met ons opnemen.

De rechten van betrokkenen

Hieronder vindt u een uitgebreide lijst met informatie over de relevante gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door de providers:

Facebook
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Verklaring inzake Gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram
Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, V.S.
Verklaring inzake Gegevensbescherming: https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland
Verklaring inzake Gegevensbescherming: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google – YouTube
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.
Verklaring inzake Gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, V.S.
Verklaring inzake Gegevensbescherming: https://twitter.com/en/privacy

10. Gegevensbeveiliging

De overdracht van gegevens via internet is helaas nooit 100% veilig. We kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet naar onze website worden gestuurd, daarom niet garanderen.

We beschermen onze website echter tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door ongemachtigde personen door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Ten eerste worden uw gegevens vóór overdracht gecodeerd. Voor dat doel gebruiken we het coderingssysteem SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

11. Rechten van betrokkenen

Als u een betrokkene bent zoals gedefinieerd in artikel 4 (1) van de AVG heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de AVG.

Recht op bevestiging en inzage

Volgens de bepalingen van artikel 15 van de AVG heeft u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en om inzage en een gratis kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie

Volgens de bepalingen van artikel 16 van de AVG heeft u het recht om onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u tevens het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing (‘vergetelheid’)

Volgens de bepalingen van artikel 17 van de AVG heeft u het recht ons te verzoeken zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen, mits een van de redenen zoals vermeld in artikel 17 van de AVG van toepassing is.

Het recht op beperking van de verwerking

Volgens de bepalingen van artikel 18 van de AVG heeft u het recht de verwerking te beperken indien een van de voorwaarden zoals vermeld in artikel 18 van de AVG van toepassing is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Volgens de bepalingen van artikel 20 van de AVG heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, mits aan de bepalingen van artikel 20 van de AVG is voldaan.

Recht om elke gegeven toestemming in te trekken

U heeft het recht om op elk moment uw toestemming aan ons voor de toekomstige verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Stuur uw intrekking naar het volgende e-mailadres: moc.cvel@noitpeceR.eciffOdaeH

Recht op bezwaar

Volgens de bepalingen van artikel 21 van de AVG heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. Indien aan de bepalingen voor doeltreffend bezwaar wordt voldaan, mogen we uw persoonsgegevens dan niet meer verwerken.

Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Ongeacht andere administratieve verhaalsmogelijkheden of rechtshulp heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw normale verblijfplaats, plaats van uw werk of de plaats van de vermeende overtreding, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

12. Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven zoals hieronder uiteengezet:

De website wordt gehost door een externe serviceprovider in Duitsland. Wij zorgen ervoor dat de gegevens uitsluitend in de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. Dat is noodzakelijk voor het beheer van de website en voor de vorming en uitvoering van de bestaande licentieovereenkomst, en mag zonder uw toestemming worden verricht.

Uw persoonsgegevens worden tevens doorgegeven wanneer wij het recht of de plicht hebben gegevens door te geven uit hoofde van wettelijke bepalingen en/of omwille van een officiële of gerechtelijke beslissing. Dat kan met name betrekking hebben op het doorgeven van informatie voor rechtshandhaving, preventie van bedreigingen of uitoefening van intellectuele-eigendomsrechten.

Indien uw gegevens worden doorgegeven aan serviceproviders binnen de Europese Unie (EU) hebben deze serviceproviders uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens in de mate die nodig is om hun taken te kunnen uitvoeren. Deze serviceproviders zijn verplicht om uw persoonsgegevens volgens de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AVG te behandelen.

Anders dan hierboven beschreven geven wij uw gegevens gewoonlijk niet zonder uw toestemming door aan derden. Met name geven we uw persoonsgegevens niet door aan een internationale organisatie.

Uw gegevens worden uitsluitend buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overgedragen voor services en content van derden (zoals vermeld in deel 9) als u uitdrukkelijk toestemming voor deze overdracht heeft gegeven via het toestemmingsbeheer op deze website (bijv. het gebruik van statistische cookies). Bij overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) passen we geschikte beveiligingsmaatregelen toe, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn, ongeacht het land waarnaar de gegevens worden overgedragen.

13. Opslagperiode voor persoonsgegevens

Met betrekking tot de opslagperiode worden persoonsgegevens verwijderd zodra de opslag hiervan niet langer vereist is om aan het initiële doel te voldoen en er geen wettelijke bewaarperiode geldt. De wettelijke bewaarperioden vormen de basis van het criterium voor de uiteindelijke opslagperiode van persoonsgegevens. Nadat deze periode is verlopen, worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd. Indien er bewaarperioden gelden, worden de gegevens geblokkeerd nadat deze perioden zijn verlopen om de verwerking ervan te beperken.

14. Verwijzingen en links

Wanneer u websites bezoekt waarnaar op onze website wordt verwezen, kan het zijn dat u opnieuw wordt gevraagd bepaalde informatie, zoals naam, adres, e-mailadres, browserkenmerken enzovoort op te geven. Deze verklaring inzake gegevensbescherming omvat niet de verwerking, doorgifte of het gebruik van persoonsgegevens door derden.

Externe serviceproviders kunnen hun eigen regels hebben omtrent het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens die van onze regels afwijken. Daarom wordt u aanbevolen de informatie over persoonsgegevens op de websites van deze derden te lezen voordat u persoonsgegevens aan hen verstrekt.

15. Wijziging van de verklaring inzake gegevensbescherming

Onze website wordt doorlopend verder ontwikkeld om u een steeds betere service te kunnen bieden. We houden deze verklaring inzake gegevensbescherming daarom constant actueel en werken deze van tijd tot tijd bij wanneer dit noodzakelijk is.

We stellen u vanzelfsprekend vooraf op de hoogte van eventuele wijzigingen aan deze verklaring inzake gegevensbescherming. We sturen u hierover een bericht naar het e-mailadres dat u ons heeft gegeven. Indien u ons verdere toestemming moet geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u om deze toestemming voordat de betreffende wijzigingen van kracht worden.

16. Data Protection Officer (DPO)

Wij hebben een Data Protection Officer aangesteld die via het volgende e-mailadres kan worden bereikt:

moc.cvel@RPDG

 

Uitgegeven: Oktober 2021